TS-0236.jpg

TS-0236 主席单元

TS-W101A.jpg

TS-W101A 代表单元

TS-W101.jpg

TS-W101 主席单元

TS-8202A.docx

TS-8202A 无纸化升降器

TS-F156MT TS-F173MT-2017新.jpg

TS-F173MT 无纸化升降器

TS-8201A TS-F173T.jpg

TS-8201A 无纸化升降器

TS-0202.jpg

TS-0202 主席单元/TS-0202A 代表单元

TS-8402A-01.jpg

TS-8402A 无纸化一体机升降器

TS-W111.jpg

TS-W111 发射器

TS-W100.jpg

TS-W100 会议主机

TS-0200MC.jpg

TS-0200MC 会议系统主机

TS-8401G

TS-8401G 无纸化一体机升降器

TS-8401B

TS-8401B 无纸化一体机升降器

TS-8401A

TS-8401A 无纸化一体机升降器

TS-0223A.jpg

TS-0223A 代表单元

TS-0223.jpg

TS-0223 主席单元

TS-8300R-2

TS-8300R 软件(无纸化多媒体会议管理平台软件)

TS-F156MT TS-F173MT-2017新.jpg

TS-F156MT 无纸化升降器

TS-8308.jpg

TS-8308 流媒体服务器

TS-8300.jpg

TS-8300 控制主机(服务器)

TS-8S

TS-8S 插座 (TS 系列会议专用地插 )

TS-0236A.jpg

TS-0236A 代表单元

TS-8209

TS-8209 电子桌牌

TS-0670HS-1.jpg

TS-0670HS 辐射面板

TS-0698.jpg

TS-0698 摄像跟踪主机

TS-0670HC.jpg

TS-0670HC 充电箱

TS-0221DC

TS-0221DC 适配器

TS-0221-01.jpg

TS-0221 扩展盒

TS-02RD.jpg

TS-02RD 写卡器

TS-8201 TS-8202-前新.jpg

TS-8202 无纸化升降器

TS-8C120.jpg

TS-8C120 会议系统主机

TS-0670HY

TS-0670HY 翻译台

TS-0670HD-16-2.jpg

TS-0670HD 接收单元

TS-0627A

TS-0627A 代表单元

TS-0627

TS-0627 主席单元

TS-0626A.jpg

TS-0626A 代表单元

TS-0626.jpg

TS-0626 主席单元

TS-0622A.jpg

TS-0622A 代表单元

TS-0622.jpg

TS-0622 主席单元

TS-0621A.jpg

TS-0621A 代表单元

TS-0621.jpg

TS-0621 主席单元

TS-0602A

TS-0602A 代表单元

TS-0602.jpg

TS-0602 主席单元

TS-0206A.jpg

TS-0206A 代表单元

TS-0206.jpg

TS-0206 主席单元

TS-0204A.jpg

TS-0204A 代表单元(带表决IC卡签到代表单元-4.3寸彩屏 )

TS-0204.jpg

TS-0204 主席单元(带表决IC卡签到主席单元-4.3寸彩屏)

TS-0203A.jpg

TS-0203A 代表单元

TS-0203.jpg

TS-0203 主席单元

TS-0670H.jpg

TS-0670H 同传主机

TS-0605M.jpg

TS-0605M 会议主机

TS-0604ME.jpg

TS-0604ME 扩展主机

TS-0604M.jpg

TS-0604M 会议系统主机

TS-0200MX.jpg

TS-0200MX 会议系统主机

TS-0200ML.jpg

TS-0200ML 会议系统主机

TS-0200ME.jpg

TS-0200ME 会议系统主机

TS-W180.docx

充电器(十口充电器) TS-W180

TS-W113.docx

TS-W113 8口 PoE 百兆交换机

TS-8201A TS-F173T.jpg

TS-F173T 无纸化升降器

TS-8402B-01.jpg

TS-8402B 无纸化一体机升降器

TS-930

TS-930 头戴式耳机

TS-8201 TS-8202-前新.jpg

TS-8201 无纸化升降器

TR-0830.docx

TR-0830 会议信息发布终端

12